Kód pojišťovny

Předepisování dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a penále k úhradě

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Předepisování dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a penále k úhradě výkazem nedoplatků
4. Základní informace k životní situaci Zdravotní pojišťovna má podle § 8 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, povinnost vymáhat dlužné pojistné a penále, nezaplatí-li plátce pojistného pojistné ve stanovené výši a včas. Dlužné pojistné a penále může zdravotní pojišťovna podle ustanovení § 53 odst. 2 až 8 shora uvedeného zákona předepsat plátci pojistného k úhradě výkazem nedoplatků.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Ve věci jedná Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (dále jen "ČPZP".)
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Zjištění existence dluhu na pojistném na veřejné zdravotní pojištění a penále ze strany ČPZP. Vydaný výkaz nedoplatků je vykonatelný dnem jeho doručení.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace Povinný subjekt není oprávněn řízení o předepsání dlužného pojistného a penále zahájit svým návrhem.
8. Na které instituci životní situaci řešit Výkazem nedoplatků předepisuje dlužné pojistné a penále ČPZP a plátce pojistného je povinen dluh uhradit.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Výkazy nedoplatků vystavují samostatná oddělení výběru pojistného ČPZP. Adresa: Ostrava-Vítkovice, Jeremenkova 11, PSČ 703 00, Marcela Tomanová – zaměstnavatelé - tel. 312258278, Ing. Jiří Zdražil - OSVČ - tel. 585809148, Bc. Pastva - OBZP - tel. 599090264
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou Doklady od povinného nejsou požadovány - řízení se nevede na návrh.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici ČPZP rozhoduje výkazem nedoplatků - umístění a text se neuvádí, neboť se nejedná o formulář pro použití plátcem pojistného.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Právní předpisy lhůty nestanoví.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace  
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Nejedná se o řízení na návrh, povinnému je zasílán výkaz nedoplatků s výzvou k úhradě dluhu.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Pokud plátce pojistného disponuje datovou schránku, zasílá se výkaz nedoplatků do jeho datové schránky.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Postupuje se podle ustanovení § 53 odst. 2 až 8 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti výkazu nedoplatků lze ČPZP, která tento výkaz nedoplatků vydala, podat do 8 dnů od doručení písemné námitky, pokud plátce pojistného nesouhlasí s existencí dluhu na pojistném a penále nebo s jeho výší. Důvod podání námitek je plátce pojistného povinen v námitkách uvést. Na základě námitek ČPZP do 30 dnů od jejich doručení vydá rozhodnutí, kterým výkaz nedoplatků buď potvrdí, byla-li výše nedoplatků stanovena správně, nebo zruší. Pokud ČPZP nerozhodne o námitkách ve lhůtě 30 dnů od jejich doručení, pozbývá výkaz nedoplatků platnost. ČPZP je oprávněna výkaz nedoplatků zrušit z vlastního podnětu.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností V souvislosti s výkazem nedoplatků nejsou sankce stanoveny.
21. Nejčastější dotazy Dotaz: Obdržel jsem výkaz nedoplatků se kterým nesouhlasím, co můžu udělat? Odpověď: Pokud nesouhlasíte s existencí dluhu na pojistném a penále nebo s jeho výší, můžete do 8 dnů od doručení výkazu nedoplatků podat na adresu sídla ČPZP písemné námitky, ve kterých důvody uvedete a doložíte patřičné doklady. Případně je možné ve stejné lhůtě, tedy do 8 dnů od doručení výkazu, podat žádost o prominutí penále (řízení o odstraňování tvrdosti zákona).
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Z internetových stránek jednotlivých zdravotních pojišťoven.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit Řízení o odstraňování tvrdosti zákona
25. Za správnost návodu odpovídá útvar Útvar pro správu pojistného
26. Kontaktní osoba - odpovědný správce popsaného řešení životní situace

Ing. Stanislav Myška

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 9.12.2016
28. Popis byl naposledy aktualizován Neaktualizováno
29. Datum konce platnosti popisu Nestanoveno
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace Nestanoveny

zpět

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.