Za koho platí pojistné stát

Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:

  • Nezaopatřené děti, nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře.
  • Od 1. 1. 2018 - Osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v České republice ve standardní době v prezenční formě studia, pokud nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5 zákona č. 48/1997 Sb.; za dobu uvedeného studia se považuje také kalendářní měsíc, v němž osoba ukončila uvedené studium.
  • Poživatele důchodů z důchodového pojištění .
  • Příjemce rodičovského příspěvku.
  • Ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění.
  • Uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání.
  • Osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované, a to za podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a nejde o poživatele starobního, plného invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani o poživatele rodičovského příspěvku nebo o nezaopatřené dítě.
  • Osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), a osoby pečující o tyto osoby, a osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby
   ve stupni 1 (lehká závislost).
  • Osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby nebo osoby ve výkonu trestu odnětí svobody nebo (od 1. 1. 2018) osoby ve výkonu ústavního ochranného léčení.
  • Osoby, které jsou příjemci dávek nemocenského pojištění (s trvalým pobytem na území ČR, pokud nejsou zaměstnanci nebo OSVČ a není za ně plátcem pojistného stát).
  • Osoby, které jsou invalidní ve třetím stupni nebo které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo starobního důchodu a nemají příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a nepožívají žádný důchod z ciziny, nebo tento důchod nepřesahuje měsíčně částku ve výši minimální mzdy. 
  • Osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.
  • Mladistvé umístěné ve školních zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy.
  • Osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu na základě smlouvy s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, v rozsahu překračujícím alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu, pokud není dobrovolník zaměstnancem, OSVČ nebo za něj neplatí stát pojistné z jiného důvodu výše uvedeného.
  • Od 1. 1. 2015 - Manželé nebo registrovaní partneři státních zaměstnanců podle zákona o státní službě nebo jiných zaměstnanců v organizačních složkách, pokud je následují do místa jejich vyslání k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu služby v zahraničí se souhlasem této organizační složky státu, a nemají příjem ze závislé činnosti nebo nejsou osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5 zákona č. 48/1997 Sb. nebo nejsou osobami vykonávajícími obdobné činnosti podle práva cizího státu, do kterého byli jejich manželé nebo registrovaní partneři vysláni k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu zahraniční služby 
  • Cizince, kterým bylo uděleno oprávnění k pobytu na území České republiky za účelem poskytnutí dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.
  • Žadatele o udělení mezinárodní ochrany a jeho dítě narozené na území České republiky, cizince, jemuž bylo vydáno potvrzení o strpění pobytu na území České republiky, a jeho dítě narozené na území České republiky, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti
  • Příjemci starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod podle § 32 zákona o důchodovém pojištění, pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 22 odst. 4 nebo § 23 odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření; při stanovení tohoto věku u žen se postupuje stejně jako u mužů stejného data narození.

Došlo-li k situaci, že jste se zařadili do některé z výše uvedených skupin, za něž platí pojistné na zdravotní pojištění stát, musíte tuto skutečnost neprodleně oznámit vaší zdravotní pojišťovně. Termín oznámení je do 8 dnů ode dne vzniku této skutečnosti.

Zcela obdobně jste povinni se zachovat v případě, jste-li vyřazeni z některé z výše uvedených skupin a začali jste si opět platit pojistné sami.

A, B - Nezaopatřené děti
Nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a končí dosažením 26. roku věku, jestliže:

 1. se soustavně připravuje na budoucí povolání,
 2. se nemůže připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc
 3. je neschopno z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vykonávat soustavnou výdělečnou činnost

D – Osoby studující starší 26 let - od 1. 1. 2018
Jedná se o osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v České republice ve standardní době v prezenční formě studia, pokud nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými. Za dobu uvedeného studia se považuje také kalendářní měsíc, v němž osoba ukončila uvedené studium.

C - Poživatelé důchodů
Za poživatele důchodu je pro účely zdravotního pojištění považována osoba, které byl přiznán důchod:

 • do 31. 12. 1992 podle předpisů ČSFR;
 • od 1. 1. 1993 podle předpisů ČR, nebo i podle předpisů SR, ovšem jen pokud byl důchod vypočten s přihlédnutím k době zaměstnání před 1. lednem 1993 u zaměstnavatele se sídlem na území společného státu.

V obou případech jde o důchody podle zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 • starobní
 • invalidní
 • vdovský, vdovecký
 • sirotčí (může být přiznán jen nezaopatřenému dítěti).

Za poživatele důchodu se pro účely zdravotního pojištění považuje výše uvedená osoba i v měsících, kdy jí podle předpisů o důchodovém pojištění výplata důchodu nenáleží.

E - Ženy na mateřské nebo rodičovské dovolené (podle zákoníku práce), osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění.

E - Příjemci rodičovského příspěvku podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb.

G - Uchazeči o zaměstnání
Uchazeč o zaměstnání po dobu, po kterou je v evidenci úřadu práce. Do této kategorie nepatří pojištěnec, který není v evidenci úřadu práce, tj. ten, který o evidenci nepožádal, nebo do této evidence nebyl přijat, případně byl z této evidence vyřazen.

H - Osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované, a to za podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a nejde o poživatele starobního, plného invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani o poživatele rodičovského příspěvku nebo o nezaopatřené dítě.

(zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi)

I - Osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
(zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

I - Osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III anebo stupni IV a osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I 

K - Osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby nebo osoby ve výkonu trestu odnětí svobody nebo (od 1. 1. 2018) osoby ve výkonu ústavního ochranného léčení

Za účastníka veřejného zdravotního pojištění v ČR, který je ve výkonu zabezpečovací detence nebo ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody, platí zdravotní pojištění stát. Pokud je osoba zařazena k pravidelnému výkonu prací ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě a je účastna nemocenského pojištění, platí pojistné stát i zaměstnavatel (věznice).

M -  Příjemci penze z doplňkového penzijního spoření
Jde o příjemce starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod.

U - Mladiství, umístění ve školských zařízeních pro výkon ustavní výchovy a ochranné výchovy
Jedná se o mladistvé, umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, kteří nemají nárok na zařazení mezi nezaopatřené děti. Podle trestního zákona může soud v zájmu chovance prodloužit ochrannou výchovu až do 19 let. To znamená, že stát by měl být plátcem pojistného i za tyto mladistvé, kteří dovršili 18 let, a to maximálně do 19 let, pokud o tom rozhodl soud.

T - Osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu
Služba je vykonávána na základě smlouvy s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, v rozsahu překračujícím v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu, pokud není dobrovolník plátcem pojistného podle § 5 nebo za něj není plátcem pojistného stát z jiného důvodu.

V - Cizinci, kterým bylo uděleno oprávnění k pobytu na území ČR za účelem poskytnutí dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti

V - Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a jeho dítě narozené na území České republiky, cizinec, jemuž bylo vydáno potvrzení o strpění pobytu na území České republiky, a jeho dítě narozené na území České republiky, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti

Zvláštní případy, kdy plátcem pojistného je pouze stát

L - Osoby celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku.
Podmínka se považuje za splněnou jen tehdy, pokud: jde o osobní, řádnou a celodenní péči, tj. dítě není svěřeno do péče jiné osobě, třeba i z rodiny, nebo dítě není umístěno v zařízení s týdenním či celoročním pobytem, nebo dítě předškolního věku není umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která převyšuje čtyři hodiny denně, nebo dítě plnící povinnou školní docházku není umístěno ve školním zařízení, či jiném obdobném zařízení po dobu přesahující návštěvu školy. Do této kategorie se může zařadit u jednoho dítěte vždy pouze jedna osoba, a to otec, matka, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Do této kategorie se naopak nemůže zařadit osoba, která má příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.

N - Osoby, které jsou invalidní ve třetím stupni  nebo které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo starobního důchodu
(Nemají odpracovány předepsané roky). Do této kategorie může být osoba zařazena jen tehdy, pokud nemá příjmy ze zaměstnání, ani ze samostatné výdělečné činnosti a nepožívá důchod z ciziny, nebo tento důchod nepřesahuje měsíčně částku ve výši minimální mzdy. Do této kategorie nemůže být zařazena osoba, která splňuje všechny podmínky pro přiznání starobního důchodu, která však o něj po dosažení důchodového věku nepožádala.

O - Osoby s trvalým pobytem na území ČR, příjemci dávek nemocenského pojištění, za které není plátcem pojistného zaměstnavatel ani (z jiného důvodu) stát, které neplatí pojistné ani jako osoby samostatně výdělečně činné (až od 1. července 1996).
Jde osoby s trvalým pobytem na území ČR, které po ukončení zaměstnání nemají již žádný příjem z jiného zaměstnání ani ze samostatné výdělečné činnosti, ani za ně neplatí pojistné stát z jiného důvodu, které pobírají dávky nemocenského pojištění zaměstnanců, protože onemocněly ještě v průběhu zaměstnání nebo po ukončení zaměstnání v ochranné lhůtě.

W – manželé nebo registrovaní partneři státních zaměstnanců vyslaných do zahraničí – od 1.1.2015
Zařazení do výše uvedené kategorie je podmíněno tím, že následování manžela / registrovaného partnera do místa jejich vyslání k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu služby v zahraničí je se souhlasem vysílající organizační složky státu a současně nemají příjem ze závislé činnosti nebo nejsou osobami samostatně výdělečně činnými. Při oznámení vzniku nároku na zařazení do této kategorie pojištěnec předloží souhlas vysílající organizace, z kterého bude patrné i období, po které souhlas platí.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.