Odstranění tvrdosti zákona

Zdravotní pojišťovna může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při předepsání pokuty, přirážky k pojistnému nebo penále.

Podmínky k rozhodování:

O odstranění tvrdosti nelze rozhodnout:

a) jestliže plátce pojistného nezaplatil pojistné na zdravotní pojištění splatné do dne vydání rozhodnutí o prominutí pokuty, přirážky k pojistnému  nebo penále

b) na plátce pojistného byl podán insolvenční návrh

c) plátce pojistného vstoupil do likvidace.

O prominutí pokuty, přirážky nebo penále se rozhoduje na základě písemné žádosti plátce pojistného nebo jiné oprávněné osoby (žadatel). Žádost může být podána do nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta, vyměřena přirážka nebo předepsáno penále.

Ve smyslu nařízení Evropské unie o veřejné podpoře musí být v případě žadatele - OSVČ a  zaměstnavatele  přílohou žádosti o odstranění tvrdosti řádně vyplněný formulář:

V případě, že penále je předepsáno výkazem nedoplatků, činí lhůta k podání žádosti o odstranění tvrdosti 8 dnů. Pokud je žádost podána po této lhůtě, již o žádosti nelze rozhodnout a žadatel je povinen uhradit penále v plné výši. Takové žádosti již nebudou ČPZP projednány.

Žádost o prominutí penále - odstranění tvrdosti