Kód pojišťovny

Informace o ochraně osobních údajů

podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Obecné nařízení)

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (dále též jen ČPZP) v rámci své činnosti zpracovává jako správce osobních údajů celou řadu osobních údajů  svých klientů, zaměstnanců a dalších osob. ČPZP si je vědoma důležitosti ochrany jí zpracovávaných osobních údajů, proto klade důraz na zajištění důsledné ochrany osobních údajů a souladu jejich zpracování se zákonem.

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout osobám, s jejichž osobními údaji ČPZP nakládá, základní informace mimo jiné o ČPZP jako takové, důvodu proč a jakým způsobem osobní údaje ČPZP zpracovává, kdo další má k osobním údajům přístup, jaké mají osoby, jejichž osobní údaje ČPZP zpracovává, práva a jak je mohou uplatnit. V případě Vašeho zájmu se neváhejte obrátit na níže uvedené kontaktní údaje, na kterých Vám rádi poskytneme bližší informace o zpracování.

O České průmyslové zdravotní pojišťovně

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,  sídlem Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO 476 72 234, sp. zn. AXIV 545 vedená u Krajského soudu v Ostravě, je zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou plnící úkoly v oblasti veřejného zdravotního pojištění.

ČPZP je možné kontaktovat zejména prostřednictvím datové schránky ID: mk5ab8i, e-mailem na adrese posta@cpzp.cz, tel. na čísle 597 089 205, případně písemně na adrese sídla nebo osobně na pobočkách.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů působícího v rámci ČPZP je adresa sídla ČPZP nebo prostřednictvím e-mailu: dpo@cpzp.cz a posta@cpzp.cz

Proč a jaké osobní údaje zpracováváme?

ČPZP zpracovává osobní údaje zejména za účelem zajištění veřejného zdravotního pojištění, plnění povinností zdravotní pojišťovny, zkvalitňování služeb a zvyšování povědomí veřejnosti o své činnosti.

Jednotlivé kategorie osobních údajů, které je v individuálních případech ČPZP oprávněna zpracovávat, jsou:

 • Identifikační a kontaktní údaje (zejména jméno, příjmení, datum narození/rodné číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa);
 • Popisné údaje (např. vzdělání, předchozí zaměstnání, údaj o předchozí zdravotní pojišťovně, bankovní spojení);
 • Údaje o jiné osobě (např. adresní a identifikační údaje člena rodiny, manžel/manželka, dítě, zákonný zástupce apod.);
 • Zvláštní kategorie osobních údajů (v zákonem vyžadovaných případech ČPZP zpracovává údaje o zdravotním stavu);
 • Další specifické osobní údaje (např. záznamy kamerového systému, záznamy hovorů v call centrech, údaje potřebné pro ověření totožnosti, údaje o soudních sporech, dědických řízeních, exekučních řízeních, osobních bankrotech, apod.).

Osobní údaje jsou zpracovány zejména na níže uvedeném základě:

 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na ČPZP vztahuje; zejména se jedná o plnění právní povinnosti plynoucí z těchto předpisů
  • zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
  • zákona č. 280/1992 Sb. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
  • zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a předpisů souvisejících
  • zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy (zejména v oblasti pracovněprávních a obchodněprávních vztahů)
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů ČPZP (zejména zpracování kamerových záznamů za účelem ochrany majetku ČPZP a zpracování osobních údajů stávajících a bývalých pojištěnců v souvislosti s usnadněním vzájemné komunikace a přímým marketingem)
 • Zpracování probíhá na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů (souhlas je možno kdykoliv odvolat, přičemž odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním).
 • V případě zpracování zvláštní kategorie osobních údajů je doplňujícím právním důvodem (i) zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; (ii) zpracování nezbytné pro účely lékařské diagnostiky a poskytování zdravotní péče a (iii) zpracování nezbytné z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.

Z jakých zdrojů ČPZP osobní údaje získává?

ČPZP získává osobní údaje zejména z následujících zdrojů:

 • Od subjektu údajů, např. od pojištěnce při jeho registraci a následně v průběhu pojistného vztahu na základě plnění jeho oznamovací povinnosti v souladu s příslušnými právními předpisy, nebo od účastníků akcí či uživatelů služeb ČPZP, kteří nejsou pojištěnci;
 • Ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z registru rodných čísel a z volně přístupných veřejných rejstříků, seznamů a evidencí;
 • Od poskytovatelů zdravotních služeb, z registru pojištěnců vedených Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky a případně od dalších subjektů, které jsou povinny poskytnout ČPZP v souvislosti s výkonem její činnosti součinnost.

Kdo další má k osobním údajům přístup?

Příjemci osobních údajů zpracovávaných ČPZP jsou subjekty stanovené příslušnými právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění, další subjekty, u nichž poskytnutí osobních údajů vyžaduje zákon a externí zpracovatelé či jiní správci, se kterými ČPZP spolupracuje. Spolupráce v případě využití externích zpracovatelů či v případě spolupráce s jinými správci je realizována v souladu s požadavky Obecného nařízení.

ČPZP využívá ke zpracování osobních údajů externí zpracovatele, jimiž jsou poskytovatelé IT služeb a IT řešení, jazykové agentury, zasílatelské společnosti, reklamní a marketingové agentury, poskytovatelé telekomunikačních služeb. ČPZP případně spolupracuje se společnými správci, zejména v případě realizace zdravotních projektů.

K předávání osobních údajů z ČPZP do třetích zemí nedochází, pokud o předání nepožádá subjekt údajů.

Jaké má subjekt osobních údajů práva a jak je může uplatnit?

Jedná se o právo na přístup k osobním údajům a na jejich opravu a doplnění, právo na výmaz, omezení zpracování, přenositelnost a právo vznést námitku proti zpracování. V případě námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu bude námitce vždy vyhověno. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu právo souhlas kdykoli odvolat, přičemž odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Veškerá práva se uplatňují u ČPZP – viz kontaktní údaje výše nebo na kterékoliv pobočce ČPZP.

Právo podat stížnost ohledně zpracování osobních údajů je možno realizovat prostřednictvím pověřence ČPZP na e-mailové adrese dpo@cpzp.cz, adrese sídla ČPZP, nebo u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: Pplk. Sochora 17, Praha 7, PSČ 170 00

Další informace

Profilování využívá ČPZP výhradně pro účely poskytování preventivních programů zdravotní péče a k naplňování povinností a kontrole oblasti veřejného zdravotního pojištění s tím, že výsledky profilování slouží výhradně pro účely ČPZP a nejsou sdělovány jiným příjemcům.

Doba uchování osobních údajů. Osobní údaje jsou v ČPZP uchovávány v případě pojištěnců od iniciace registrace k ČPZP po dobu trvání pojistného vztahu a následně po ukončení pojištění u ČPZP po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy k plnění povinností a činností zdravotní pojišťovny. Ostatní osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování.

Osobní údaje jsou v ČPZP zpracovávány v souladu s požadavky všech aplikovatelných právních předpisů, zejména Obecného nařízení, zákona o zpracování osobních údajů a předpisů upravujících veřejné zdravotní pojištění. Zároveň byly v ČPZP zavedeny uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření nezbytné pro dosažení souladu s Obecným nařízením a případně dalšími předpisy. 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna společně s dalšími zdravotními pojišťovnami provozuje společný portál zdravotních pojišťoven na https://www.portalzp.cz/, který slouží zejména jako prostředek pro komunikaci se zdravotními pojišťovnami. Jelikož touto cestou dochází ke zpracování osobních údajů ze strany zdravotních pojišťoven v pozici společných správců, bližší informace o obsahu Smlouvy o společném zpracování osobních údajů naleznete ZDE:

Bližší informace o obsahu Smlouvy o společném zpracování osobních údajů

Z rámcových podmínek spolupráce správců dle Smlouvy o společném zpracování osobních údajů ze dne 4. 10. 2018 v rámci provozování společného portálu zdravotních pojišťoven, (dále jen „portál ZP“), jsou pro subjekty údajů relevantní zejména tyto:

 • Správci jsou povinni si být nápomocni při plnění povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů.
 • Každý správce je povinen převzít žádosti subjektů osobních údajů a informovat o nich ostatní správce, pokud se to týká zpracování na portálu ZP. Žádost subjektu osobních údajů vypořádá ten správce, kterému byla žádost doručena, pokud vzhledem k okolnostem není k vyřízení vhodnější jiný správce.
 • Správci jsou povinni se vzájemně informovat o ukončení zpracování osobních údajů na portálu ZP. S ohledem na práva subjektů údajů se každý správce zavazuje zlikvidovat všechny osobní údaje a jejich existující kopie, nemá-li jiný právní důvod pro pokračování v jejich zpracování.
 • Správci mají povinnost se vzájemně informovat o všech bezpečnostních incidentech souvisejících se zpracováním osobních údajů v rámci portálu ZP.
 • Správci odpovídají za porušení povinností při zpracování osobních údajů dotčeným subjektům osobních údajů v tom rozsahu, ve kterém je dané zpracování přičitatelné danému správci.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.