Informace pro OSVČ

Od 1.10.2016 změna bankovních účtů pro platbu pojistného

Osoba samostatně výdělečně činná má za povinnost do osmi dnů nahlásit České průmyslové zdravotní pojišťovně počátek podnikání, stejně tak jako jeho ukončení.

Osoba samostatně výdělečně činná platí pojistné formou měsíčních záloh a doplatku pojistného. Zálohy platí tehdy, pokud je podnikání hlavní zdroj příjmů, což platí i pro souběh se státní kategorií. Např. osoby pobírající důchod nebo nezaopatřené dítě ( student) jsou povinni platit zálohy, s výjimkou prvního roku podnikání. V následujících letech platí zálohy podle skutečnosti za předchozí rok, může se stát, že záloha bude např. 10 Kč. I takovou zálohu jsou povinni platit.

  • Záloha je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Zálohy je povinen platit každý, u něhož je podnikání hlavním zdrojem příjmů (i důchodci, nezaopatřené děti apod.). Zálohy nemusí platit ta OSVČ, která je také zaměstnána a toto zaměstnání je pro ni hlavním zdrojem příjmů a samostatná výdělečná činnost pouze vedlejším zdrojem příjmů.
  • Doplatek je splatný do osmi dnů po podání Přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý rok.

OSVČ má za povinnost nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání, podat přehled OSVČ za uplynulé zdaňovací období (viz formulář) a to všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna.

Informace o bankovních účtech

Minimální měsíční záloha činí 13,5 % z platného minimálního vyměřovacího základu, viz následující tabulka

Období platnosti Minimální vyměřovací základ Minimální měsíční záloha OSVČ
1.1.2020 - 31.12.2020    17 417,50 2 352
1.1.2021 - 31.12.2021    17 720,50 2 393
1.1.2022    19 455,50              2 627

Do 31.12.2021 penále činí 0,05 % z dlužného pojistného denně, ode dne splatnosti dlužného pojistného do dne platby včetně.

Od 1.1.2022 se výše penále stanoví podle předpisů práva občanského o výši úroku z prodlení.

Informace o bankovních účtech

Formulář:

Vyúčtování pojistného za uplynulé období

Přehled OSVČ je možné zpracovat a doručit datovou zprávou, prostřednictvím aplikace Elektronická přepážka. Informace o zpracování daňového přiznání daňovým poradcem může být také zaslána prostřednictvím Elektronické přepážky jako obecné podání.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.