Kód pojišťovny

Pravděpodobná výše pojistného

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Pravděpodobná výše pojistného
4. Základní informace k životní situaci Zdravotní pojišťovna v případě, že zaměstnavatel nejpozději v den splatnosti pojistného nepředal ČPZP přehled o platbách pojistného podle § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., nebo osoba samostatně výdělečně činná nepodala přehled o svých příjmech a výdajích způsobem a v termínu stanoveném v § 24 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, a to ani ve lhůtě určené ČPZP v písemné výzvě, může stanovit rozhodnutím pravděpodobnou výši pojistného, pokud byl plátce pojistného v uvedené výzvě na tento následek upozorněn.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Ve věci jedná Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (dále jen "ČPZP")
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Nesplnění povinnosti podat přehled podle § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., nebo jestliže osoba samostatně výdělečně činná nesplnila povinnost podat přehled podle § 24 odst. 2 a 3 uvedeného zákona a tato povinnost nebyla splněna ani ve lhůtě určené ČPZP v písemné výzvě.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace Povinný subjekt není oprávněn proces stanovení pravděpodobné výše pojistného zahájit svým návrhem.
8. Na které instituci životní situaci řešit Pravděpodobnou výši pojistného stanoví rozhodnutím ČPZP.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Pravděpodobnou výši pojistného stanovují rozhodnutím zaměstnanci samostatného oddělení výběru pojistného ČPZP. Adresa: Jeremenkova 11, Ostrava-Vítkovice, PSČ 703 00, Ing. Janíková tel. 599090260
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou Občanský průkaz (či jiný doklad totožnost), příp. doklad opravňující k jednání v předmětné věci. Dále: Zaměstnavatel přehled podle § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., (přehled o platbách pojistného, který obsahuje součet vyměřovacích základů zaměstnanců pojištěných u ČPZP, celkovou výši pojistného vypočtenou jako součet pojistného jednotlivých zaměstnanců pojištěných u ČPZP a počet zaměstnanců, na které se údaje vztahují) a osoba samostatně výdělečně činná přehled podle § 24 odst. 2 a 3 uvedeného zákona (přehled o svých příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu, pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu a doklad o dni podání daňového přiznání, příp. změny shora uvedených údajů).
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Pro zaměstnavatele: hromadná oznámení a přehledy o platbách pojistného za příslušný měsíc. Pro osoby samostatně výdělečně činné: přehledy o příjmech a výdajích za příslušný rok. K dispozici: internetové stránky ČPZP a v papírové formě na kontaktních místech ČPZP.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Právní předpisy lhůty pro možnost stanovení pravděpodobné výše pojistného nestanoví.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace  
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány  
16. Elektronická služba, kterou lze využít Pokud plátce pojistného disponuje datovou schránku, zasílá se rozhodnutí do jeho datové schránky.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Postupuje se podle ustanovení § 25a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují ČPZP je po řádném splnění předmětné povinnosti oprávněna rozhodnutí o pravděpodobné výši pojistného zrušit z vlastního podnětu. Proti rozhodnutí o stanovení pravděpodobné výše pojistného lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení, a to u orgánu, který rozhodnutí vydal. Včas podané odvolání má odkladný účinek. O případném odvolání rozhodne Rozhodčí orgán ČPZP. Odvolání se podává prostřednictvím ČPZP, Jeremenkova 11, Ostrava-Vítkovice.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností V souvislosti s rozhodnutím o stanovení pravděpodobné výše pojistného nejsou sankce stanoveny. Stanovením pravděpodobné výše pojistného není dotčena povinnost plátců pojistného předložit přehled podle § 24 odst. 2 a 3 nebo § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., ani možnost uložit pokutu podle § 26 uvedeného zákona.
21. Nejčastější dotazy Dotaz: Obdržel jsem rozhodnutí o stanovení pravděpodobné výše pojistného, co mám udělat? Odpověď: Předat ČPZP přehled podle § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb. (zaměstnavatel), nebo podle § 24 odst. 2 a 3 uvedeného zákona (osoba samostatně výdělečně činná).
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Z internetových stránek ČPZP.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost návodu odpovídá útvar Útvar pro správu pojistného
26. Kontaktní osoba - odpovědný správce popsaného řešení životní situace Ing. Stanislav Myška
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 9.12.2016
28. Popis byl naposledy aktualizován Neaktualizováno
29. Datum konce platnosti popisu Nestanoveno
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace Nestanoveny

zpět

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.