Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 9.7.2019

Předmět žádosti:

informace o výši úhrad v letech 2016 - 2018 za zdravotnické prostředky předepisované na poukaz - konkrétně stomické pomůcky, s požadavkem jejich rozčlenění do jednotlivých podskupin. 

Sdělená informace:

Výše úhrady stomických pomůcek v období 2016 – 2018 (uvedeno v Kč)

Rok

Úhrada

2016

78 565 678,09

2017

81 943 042,19

2018

91 503 499,48

Požadované rozčlenění do jednotlivých podskupin nebylo sděleno, protože takto nejsou data Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou zpracovávána.