Bonus Plus

Způsob proplácení

Platnost programu Bonus Plus

Program Bonus Plus pro rok 2021 je možné čerpat v období platnosti pojištění v průběhu roku 2021, tzn., že doklady o zaplacení musí být vystaveny v období od 1.1.2021 do 31.12.2021 a pojištěnec musí být v době vystavení účetního dokladu účastníkem programu Bonus Plus. Pojištěnec musí být v době čerpání (úhrady služby či zboží) i nárokování (předložení dokladu v ČPZP) programu pojištěn u ČPZP a nesmí být pro následující období přeregistrován k jiné zdravotní pojišťovně. Příjem dokladů končí 31.12.2021.

Doklady o zaplacení, které mají datum z roku 2021, musí být proplaceny v roce 2021, v roce 2022 proplaceny nebudou.

Program Bonus Plus může být čerpán pouze na území České republiky, doklad o úhradě musí být pořízen na území České republiky a uhrazen v české měně.

O příspěvek lze požádat:

 • osobně – při návštěvě pobočky
 • korespondenčně – zasláním žádosti poštou (není doporučovaná volba)
 • prostřednictvím mobilní aplikace "Zdraví v mobilu" (platí pro uživatele E-přepážky ČPZP).
 • elektronicky - prostřednictvím Elektronické přepážky (menu Pojištěnci, funkce Proplácení preventivních programů).

Preferovanou volbou čerpání příspěvků z programu Bonus Plus je proplácení na bankovní účet. Alternativně je možno čerpat také formou poštovní složenky/poukázky. V případě převodu příspěvku na bankovní účet obdrží pojištěnec finanční prostředky do 14 pracovních dnů, v případě převodu poštovní poukázkou do 30 pracovních dnů.

Identifikace čísla účtu:

 • K identifikaci účtu je klient povinen zaměstnanci pobočky doložit číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.).
 • Bankovní účet musí být pojištěncem doložen při prvním čerpání nebo při změně účtu, na který pojištěnec požaduje převést čerpané příspěvky. Pokud pojištěnec čerpá opětovně na totožné číslo bankovního účtu, nemusí již číslo účtu znovu dokládat.
 • Pokud pojištěnec předkládá výpis z bankovního účtu, postačí výpis se začerněnými nebo přelepenými finančními údaji, popř. odstřižené záhlaví výpisu s uvedeným číslem účtu.

Doklady potřebné k čerpání programu Bonus Plus

platí pro předložení dokladů na pobočce nebo zaslání dokladů korespondenčně (poštou)

Doklady potřebné k čerpání příspěvků pojištěncem:

 • Občanský průkaz
 • Doložení čísla účtu, viz výše: Identifikace čísla účtu 
 • Doklad o úhradě, viz níže - Specifikace dokladu o úhradě a Posuzování dokladů o úhradě
 • Cizinci, kteří jsou pojištěnci ČPZP na základě vykonávání výdělečné činnosti na území ČR  doloží pas (nebo jiný úřední doklad prokazující totožnost pojištěnce)

Doklady potřebné k čerpání příspěvků zákonným zástupcem:

 • Zákonný zástupce doloží svůj občanský průkaz
 • Průkaz pojištěnce - dítěte nebo rodný list (pokud dítě není uvedeno v občanském průkazu zákonného zástupce)
 • Doložení čísla účtu, viz výše: Identifikace čísla účtu 
 • Doklad o úhradě, viz níže -  Specifikace dokladů o úhradě a Posuzování dokladů o úhradě

Pojištěnci, kterému bylo dítě svěřeno formou pěstounství, osvojení, poručenství nebo opatrovnictví, musí předložit rozhodnutí soudu a rodný list dítěte.

Pokud bylo dítě svěřeno instituci (zařízení ústavní výchovy-diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy), je potřeba doložit rozhodnutí soudu a zaměstnanec instituce doloží také pověření k vyřízení příspěvku vystavené institucí.

Korespondenční doručení dokladů pojištěncem (zaslání poštou)

Zásilka musí obsahovat:

 • Identifikační údaje – jméno a příjmení, adresa a číslo pojištěnce
 • Doložení čísla účtu (při opakovaném čerpání na totožný bankovní účet již není vyžadováno)
 • Doklad o úhradě, viz níže – Specifikace dokladů o úhradě a Posuzování dokladů o úhradě
 • Čitelné kopie všech ostatních potřebných dokladů, vyžadovaných u jednotlivých aktivit

Specifikace dokladu o úhradě

Doklad o úhradě je jeden doklad nebo skupina dokladů, které dohromady splňují:

 • náležitosti pro daný preventivní program (identifikace vystavujícího subjektu, účel vystavení, příjemce)
 • doložení úhrady

Za doklad o úhradě může být považován např. pokladní doklad, paragon, faktura, potvrzení.

 • Doklad o úhradě musí obsahovat jméno, příjmení a rodné číslo (popř. datum narození), účel vystavení dokladu, cenu, datum zaplacení a razítko s identifikačními údaji vystavujícího subjektu.
 • Doklad o úhradě, na kterém je čitelně uvedena identifikace vystavujícího subjektu, nemusí obsahovat razítko, ale musí obsahovat tyto identifikační údaje – název firmy, IČO nebo IČZ, adresu firmy. Podpis na dokladu o úhradě není nutný.
 • Pokud doklad o úhradě obsahuje údaje o odběrateli, pak tímto odběratelem musí být pojištěnec, který preventivní program čerpá, popřípadě jeho zákonný zástupce, poručník apod.
 • Doklad, na kterém je započtena sleva, lze uznat v případě:
  • jsou-li na dokladu uvedeny pouze produkty, na které se vztahuje příspěvek nebo je z dokladu jednoznačně zřejmé, že se sleva vztahuje k položce, ke které se vztahuje příspěvek.
  • kdy i po odečtení celkové slevy u produktu, na který se vztahuje příspěvek, je zaplacená částka za produkt vyšší než poskytovaný příspěvek.

Posuzování dokladů o úhradě

K čerpání příspěvků lze uznat tyto formy dokladů: originály a doklady doručené na e-mailovou adresu pojištěnce.

V originále je nutno předložit:

  • ručně psané doklady (zejména příjmový pokladní doklad; za originál lze považovat i kopii dokladu opatřenou originálem otisku razítka),
  • paragony a účtenky.

Tyto doklady, které pojištěnec obdržel fyzicky, musí předložit v originále.

Doklady doručené na e-mailovou adresu pojištěnce:

ČPZP vychází vstříc i pojištěncům, kteří obdrží doklad od vystavitele na e-mail.  Pojištěnci tedy mohou vybrané doklady obdržené e-mailem vytisknout a předložit k proplacení. Může se jednat nejen o originální, ale také o naskenované doklady. Lze tedy akceptovat tyto doklady:

 • faktury, stvrzenky o zaplacení, potvrzení vystavené poskytovatelem – na dokladu musí být uvedeno i rodné číslo nebo datum narození pojištěnce (může být doplněno ručně pojištěncem, ale nesmí se jednat o strojové doplnění nebo doplnění pomocí aplikace umožňující změnu původního dokladu).

Doložení úhrady: Pokud není z předloženého dokladu jednoznačně zřejmé, že byl uhrazen,  je nezbytné předložit další doklad potvrzující, že k úhradě opravdu došlo, např. výpis z účtu, potvrzení o platbě, potvrzení od vystavitele dokladu, že eviduje doklad jako uhrazený.

Nepřehlédněte!

Registrace k jiné zdravotní pojišťovně

Pojištěnec, který se pro následující období zaregistroval k jiné zdravotní pojišťovně, ztrácí možnost čerpat preventivní programy. Toto opatření se týká všech předložených dokladů, z jakéhokoli období roku 2021.

Plná moc

ČPZP může převést příspěvek na čerpání programu na běžný účet pojištěncem (zmocnitelem) vybrané osoby na základě Plné moci udělené pojištěncem (zmocnitelem). Jedná se o případy, kdy pojištěnec čerpající program požádá o doručení dokladů na pobočku jinou osobu, např. manželku, přítelkyni, rodiče apod.   "Plná moc" nemusí být úředně ověřena.

Je doporučeno použít  vzor  Plná moc.  Plnou moc odevzdá klient zaměstnanci pobočky.

Dlužníci na pojistném nebo penále

Pojištěnci, který dluží více než 50 Kč na pojistném nebo více než 100 Kč na penále, nebude umožněno čerpání programu Bonus plus.

Upozornění

Pojištěnec ČPZP žádající o příspěvek bere na vědomí, že příspěvek bude čerpat pro svoji vlastní potřebu.

Příspěvek je určen pouze pro konkrétního pojištěnce, není tedy určen pro potřeby někoho jiného, nevztahuje se na rodinné permanentky, vouchery a dárkové poukázky apod.

Aktivity lze čerpat pouze konkrétním pojištěncem, za neprůkazný bude považován doklad vystavený na více pojištěnců najednou.

Dále nejsou akceptovány doklady o úhradě na zálohové platby.

ČPZP si vyhrazuje právo ukončit poskytování příspěvků programu Bonus Plus v případě vyčerpání finančních limitů a právo upravovat nabídku programu Bonus Plus v závislosti na vývoji finančních zdrojů a legislativních podmínek.

Pokud k takové změně ČPZP přistoupí, bude upravený program platit vždy od nově stanoveného data, a to i pro doklady vystavené před tímto datem. Pro přiznání nároku na původní program je rozhodující datum předání dokladu na pobočku nebo podací razítko pošty.

Nabídka programu Bonus Plus nezakládá automatický nárok na čerpání příspěvku.