Kód pojišťovny

Evropská unie

Zaměstnanec vyslaný na pracovní pobyt

Modelová situace

Český občan je vyslán na rok do Francie, kde bude pomáhat budovat novou pobočku firmy. Jde stále o zaměstnance české firmy, která mu platí mzdu a hradí náklady spojené s pracovním pobytem. 

Základní informace

Vyslaným pracovníkem je zaměstnanec, který byl v rámci svého zaměstnání vyslán na pracovní pobyt, aby vykonával práci na území jiného členského státu. Zaměstnanec si platí zdravotní a sociální pojištění na území České republiky a podléhá českým předpisům. Vyslaným pracovníkem je také osoba samostatně výdělečně činná, která dočasně pracuje na území jiného členského státu, ale těžiště činnosti zůstává nadále v České republice. 

Před cestou

Před začátkem pracovní cesty je nutné požádat ČSSZ o udělení výjimky, aby i nadále podléhal českým právním předpisům. Dokladem je vystavené potvrzení A1 „Potvrzení o právních předpisech sociálního zabezpečení, které se vztahují na držitele“. O tiskopis je nutné požádat ČSSZ, žádost je možné podat i elektronicky prostřednictvím stránek ČSSZ.

Vystavené potvrzení A1 CZ je nutné předložit své české zdravotní pojišťovně, která na jeho základě může při splnění podmínek dlouhodobého vyslání vystavit přenositelný dokument S1.

Tento formulář umožní dlouhodobě vyslané osobě čerpat plnou péči na území státu vyslání.

Rozsah péče a spoluúčast

Vyslaní pracovníci jimž byl vystaven přenositelný dokument S1 CZ mají, po zaevidování dokumentu u vybrané zahraniční zdravotní pojišťovny ve státě pobytu, nárok na plnou zdravotní péči. Zahraniční pojišťovna, u níž je dokument S1 zaevidován, jim vystaví potvrzení či průkaz, který umožní po celou dobu platnosti výpomocného pojištění čerpat plnou lékařskou péči v zemi vyslání za stejných podmínek jako místní pojištěnci. Znamená to, že pokud si místní pojištěnci musejí na některou péči připlácet, musíte spoluúčast platit i vy. Například, může jít o poplatek za vystavení receptu, úhradu za den pobytu v nemocnici atd.

Pojištěnci i nadále zůstává český průkaz EHIC, který jej opravňuje k čerpání plné péče v ČR a nezbytné lékařské péče v ostatních zemích EU.

Rodinní příslušníci

Pokud vyslaného pracovníka do členského státu doprovázejí nezaopatření rodinní příslušníci, kterým byl vydán rovněž přenositelný dokument S1, mají stejný nárok na zdravotní péči, jako vyslaný pracovník. Nezaopatření rodinní příslušníci bydlící s vyslaným pracovníkem v zahraničí, jsou i nadále podléhají z hlediska odvodu pojistného českým právním předpisům (tzn. pokud je manžel (ka) osoba bez zdanitelných příjmů - OBZP, bude si muset nadále platit pojistné v ČR). 

Doporučení

Pokud se chcete vyhnout potížím s platbou za spoluúčast, doporučujeme sjednání cestovního pojištění.
Pojištění ve spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., si můžete sjednat i na kontaktních místech ČPZP za velmi výhodných cenových podmínek.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.