Pro poskytovatele zdravotních služeb

Stomatologie

ČPZP nabízí  svým  smluvním  partnerům s odborností 014 (stomatologie) nasmlouvání bonifikačního  kódu, jehož  prostřednictvím chce  rozšířit nabídku  zdravotních  služeb  pro své  pojištěnce. 

00976 -  BONIFIKAČNÍ KÓD PRO ÚHRADU V ORDINACI PZL ZA OŠETŘENÍ POJIŠTĚNCE S PRŮKAZEM AUTISTY (PAS) NEBO NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ PSYCHIATRA – 498 Kč 

O nasmlouvání uvedeného  kódu  je  možné  požádat běžným způsobem, prostřednictvím EP2, emailem na  adrese  smlouvy@cpzp.cz nebo  prostřednictvím E- přepážky ČPZP.

 
Změna v úhradě stomatologických výrobků od 1.4.2016

V návaznosti na vydané Cenové rozhodnutí MZ ČR, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, bude ČPZP za péči provedenou od 1. 4. 2016 realizovat úhradu
u tří níže uvedených stomatologických výrobků ve výši maximálních cen stanovených tímto předpisem.

82001 Částečná snímatelná náhrada s jednoduchými retenčními prvky (do 6 zubů)  –  2 000 Kč
82201 Celková náhrada horní – 3 900 Kč
82211 Celková náhrada dolní  - 3 900 Kč

Smluvní podmínky

ČPZP má zájem na dostupné a kvalitní síti stomatologů. Smluvní vztahy realizuje na základě uskutečněných výběrových řízení, s ohledem na potřeby pojištěnců v jednotlivých regionech.

ČPZP požaduje k uzavření smluvního vztahu od poskytovatelů písemnou žádost o uzavření smlouvy doplněnou o kopie těchto dokumentů:

 • Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č.372/2011 Sb., o zdravotních službách, vydané příslušným správním orgánem podle místa provozování, nebo kopii rozhodnutí o udělení registrace podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, nebo kopii zřizovací listiny (statutu) schválené zřizovatelem Poskytovatele zdravotních služeb.
 • Výpis z veřejného rejstříku u fyzických nebo právnických osob, zapsaných ve veřejném rejstříku.
 • Doklad o přidělení IČO (pokud není uvedeno v jiné příloze).
 • Doklad o přidělení IČZ, IČP od VZP.
 • Doklady o vzdělání (dle Zákona č. 95 / 2004 Sb. event. 96/2004 Sb.) - Specializační diplom, Osvědčení ČSK, případně další doklady o doplňujícím odborném vzdělání rozšiřujícím kvalifikaci.
 • Doklady o přístrojovém vybavení - včetně dokladů o vlastnictví či pronájmu přístroje (kopie kupní či leasingové smlouvy) a prohlášení o shodě.
 • Výsledek výběrového řízení (dle Zákona č. 48/1997 Sb.).
 • Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.
 • Doklad o vedení bankovního účtu.
 • Seznam požadovaných výkonů podle platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.
 • Seznam zaměstnanců, velikost úvazku a ordinační hodiny.
 • Jmenný seznam nositelů výkonů.
 • Datum zahájení činnosti.
 • Území, pro které má být zdravotní služba poskytována.