Kód pojišťovny

Pro poskytovatele zdravotních služeb

Stomatologie

Informace  ČPZP o zavedení kontroly  výkonů od 1.5.2023

 

Informace ČPZP k novému  způsobu  úhrad  v oboru  stomatologie pro  rok 2022:

Návod k vytvoření seznamu registrovaných pojištěnců na Portálu ČPZP

 

ČPZP nabízí  svým  smluvním  partnerům s odborností 014 (stomatologie) nasmlouvání bonifikačního  kódu, jehož  prostřednictvím chce  rozšířit nabídku  zdravotních  služeb  pro své  pojištěnce. 

00976 -  BONIFIKAČNÍ KÓD PRO ÚHRADU V ORDINACI PZL ZA OŠETŘENÍ POJIŠTĚNCE S PRŮKAZEM AUTISTY (PAS) NEBO NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ PSYCHIATRA – 498 Kč 

O nasmlouvání uvedeného  kódu  je  možné  požádat běžným způsobem, prostřednictvím EP2, emailem na  adrese  smlouvy@cpzp.cz nebo  prostřednictvím E- přepážky ČPZP.

 

Informace ČPZP  k nároku na „druhou prohlídku v roce“ u zubního  lékaře v r. 2022

Detailní  postup  a informace  naleznete  v  publikaci Stomatologické  výkony v roce 2022.

Z uvedené publikace zjednodušeně vybíráme:

Výkon 00902, (resp. 00947) – Péče o registrovaného pojištěnce nad 18 let věku, (Péče o registrovaného pojištěnce nad 18 let věku I)

Kód je od 1.1.2022 zrušen, tzv. druhá prohlídka v kalendářním roce u registrovaného pojištěnce nad 18 let věku se nově  vykazuje signálním kódem 00905. Od roku 2022 je celý obsah dosavadního kódu 00902 přesunut do agregované úhrady. Dospělí pojištěnci tak stále mají mít nárok na to, aby jim jejich registrující poskytovatel v roce, ve kterém již absolvovali preventivní prohlídku, podle potřeby poskytl ještě jedno orientační vyšetření, kontrolu dentální hygieny, motivaci a též výše uvedená drobná ošetření (ošetření běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu, konzervativní ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv atd.). Z hlediska nároku pojištěnce tedy nedošlo od roku 2022 k žádné změně. Rozdíl je pouze v tom, jak budou příslušné výkony hrazeny. Dosud platilo, že poskytnutou péči o registrovaného pojištěnce, tedy tzv. druhou prohlídku, zdravotní pojišťovna uhradila poskytovateli jen tehdy, pokud pojištěnec skutečně přišel (vykazoval se kód 00902, resp. 00947). Nově zdravotní pojišťovna uhradí poskytovateli za každého registrovaného pojištěnce (bez ohledu na jeho věk) měsíční agregovanou úhradu. Tzv. druhá prohlídka v rozsahu odpovídajícím dosavadnímu výkonu 00902 (resp. 00947) bude uhrazena v rámci agregované úhrady. Přímou úhradu od pacienta za takovou prohlídku není možno vybírat. Pokud se tzv. druhá prohlídka opravdu uskuteční (tedy pokud se na ni pojištěnec dostaví), bude její poskytnutí poskytovatel signalizovat zdravotní pojišťovně novým kódem 00905. Pokud se tzv. druhá prohlídka neuskuteční, nárok poskytovatele na agregovanou úhradu tím nebude dotčen.

Nový  výkon 00905 – Signální výkon epizody péče o registrovaného pojištěnce nad 18 let věku v rámci agregované péče

Vykazuje se při provedení prohlídky zahrnující kontrolu ústní hygieny, interdentální hygieny, motivaci pojištěnce po orientačním vyšetření chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní. Lze vykázat 1 / 1 kalendářní rok, ve kterém byl vykázán kód 00901 nebo 00946, a to nejdříve 5 měsíců od vykázání kódu 00901 nebo 00946; ve zdůvodněných případech, jestliže zdravotní stav pojištěnce vyžaduje provést prohlídku dříve, lze vykázat s menším odstupem, který nesmí být kratší než 3 měsíce. Nelze vykázat s kódem 00944. Kód 00905 –  vykazuje zubní lékař bez ohledu na osvědčení. Vykázat lze jen u registrovaného pojištěnce. Jde o signální kód, kterým se zdravotní pojišťovně oznamuje, že po provedení preventivní prohlídky (00901, 00946) byla v kalendářním roce provedena další prohlídka zahrnující orientační vyšetření chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, kontrolu ústní hygieny, interdentální hygieny a motivaci pojištěnce. Samotná druhá prohlídka nemá vlastní kód, její úhrada je zahrnuta v agregované platbě.

Kód nelze vykázat v kalendářním roce, ve kterém byl vykázán kód 00900 (daným poskytovatelem).

Kód nelze vykázat současně s některým z kódů 00900, 00901, 00903, 00908, 00909, 00946 a 00968.

Vykázání kódu 00905 současně s kódem 00932 není zakázáno, poskytovatel ale ztrácí možnost vykázat kód 00944.

Změna zdravotní pojišťovny se nijak nedotýká regulačních omezení, ta se u výkonů vztahují na poskytovatele, a ten se při změně pojišťovny nemění.

 
Změna v úhradě stomatologických výrobků od 1.4.2016

V návaznosti na vydané Cenové rozhodnutí MZ ČR, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, bude ČPZP za péči provedenou od 1. 4. 2016 realizovat úhradu
u tří níže uvedených stomatologických výrobků ve výši maximálních cen stanovených tímto předpisem.

82001 Částečná snímatelná náhrada s jednoduchými retenčními prvky (do 6 zubů)  –  2 000 Kč
82201 Celková náhrada horní – 3 900 Kč
82211 Celková náhrada dolní  - 3 900 Kč

Smluvní podmínky

ČPZP má zájem na dostupné a kvalitní síti stomatologů. Smluvní vztahy realizuje na základě uskutečněných výběrových řízení, s ohledem na potřeby pojištěnců v jednotlivých regionech.

ČPZP požaduje k uzavření smluvního vztahu od poskytovatelů písemnou žádost o uzavření smlouvy doplněnou o kopie těchto dokumentů:

 • Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č.372/2011 Sb., o zdravotních službách, vydané příslušným správním orgánem podle místa provozování, nebo kopii rozhodnutí o udělení registrace podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, nebo kopii zřizovací listiny (statutu) schválené zřizovatelem Poskytovatele zdravotních služeb.
 • Výpis z veřejného rejstříku u fyzických nebo právnických osob, zapsaných ve veřejném rejstříku.
 • Doklad o přidělení IČO (pokud není uvedeno v jiné příloze).
 • Doklad o přidělení IČZ, IČP od VZP.
 • Doklady o vzdělání (dle Zákona č. 95 / 2004 Sb. event. 96/2004 Sb.) - Specializační diplom, Osvědčení ČSK, případně další doklady o doplňujícím odborném vzdělání rozšiřujícím kvalifikaci.
 • Doklady o přístrojovém vybavení - včetně dokladů o vlastnictví či pronájmu přístroje (kopie kupní či leasingové smlouvy) a prohlášení o shodě.
 • Výsledek výběrového řízení (dle Zákona č. 48/1997 Sb.).
 • Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.
 • Doklad o vedení bankovního účtu.
 • Seznam požadovaných výkonů podle platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.
 • Seznam zaměstnanců, velikost úvazku a ordinační hodiny.
 • Jmenný seznam nositelů výkonů.
 • Datum zahájení činnosti.
 • Území, pro které má být zdravotní služba poskytována.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.