Kód pojišťovny

Pro poskytovatele zdravotních služeb

Porodní asistentky

Smluvní podmínky

Na základě vyhlášek MZ ČR se oddělil nový segment poskytovatelů - porodní asistentky.

ČPZP požaduje k uzavření smluvního vztahu od poskytovatelů písemnou žádost o uzavření smlouvy doplněnou o kopie těchto dokumentů:

 • Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování hrazených zdravotních služeb (včetně změn) vydaného příslušným správním orgánem (resp. rozhodnutí o „registraci“).
 • Výpis z obchodního rejstříku u fyzických nebo právnických osob, zapsaných v obchodním rejstříku.
 • Doklad o přidělení IČO.
 • Doklad o přidělení IČZ, IČP od VZP.
 • Doklady o vzdělání (dle Zákona č. 95 / 2004 Sb. event. 96/2004 Sb.) - Specializační diplom, Osvědčení o splnění podmínek k výkonu odborných a léčebných metod dle platné legislativy, případně další doklady o doplňujícím odborném vzdělání rozšiřujícím kvalifikaci.
 • Doklady o přístrojovém vybavení - včetně dokladů o vlastnictví či pronájmu přístroje (kopie kupní či leasingové smlouvy) a prohlášení o shodě.
 • Výsledek výběrového řízení (dle Zákona č. 48/1997 Sb.).
 • Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytování zdravotních služeb.
 • Doklad o zřízení a vedení bankovního účtu.
 • Seznam požadovaných výkonů podle platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.
 • Seznam zaměstnanců, velikost úvazku, ordinační hodiny.
 • Jmenný seznam nositelů výkonů.
 • Datum zahájení činnosti.
 • Území, pro které má být zdravotní péče poskytována.

Detailní informace:

Personální obsazení
K žádostem o uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče je v souladu se zákonem č.96/2004, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti související s poskytováním zdravotní péče, v platném znění (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), nezbytné doložit odpovídající odbornou způsobilost k výkonu povolání porodní asistentky. Tato se získává absolvováním

 1. tříletého akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu porodních asistentek,
 2. tříletého studia v oboru diplomovaná porodní asistentka na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004,
 3. střední zdravotnické školy v oboru ženská sestra nebo porodní asistentka, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997.

Porodní asistentka, která získala odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. c), může vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 3 letech výkonu povolání porodní asistentky na úseku péče o ženu během těhotenství, porodu a šestinedělí a péče o novorozence. Porodní asistentka musí prokázat činnost na každém z těchto úseků v minimální délce 1 měsíce, kromě úseku péče o ženu během porodu, kde musí prokázat činnost v minimální délce 6 měsíců. Do té doby musí vykonávat své povolání pouze pod odborným dohledem. V tomto případě je nezbytné doložit, že pracoviště porodních asistentek zaměstnává i porodní asistentku, která splňuje podmínky pro výkon povolání bez přímého vedení nebo pod odborným dohledem.

Porodní asistentka dále může doložit (pro nasmlouvání níže uvedených kódů výkonu není podmínkou) svoji specializovanou způsobilost podle Nařízení vlády č.31/2010, kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, v platném znění, a to v oboru specializačního vzdělávání.

 1. Perioperační péče
 2. Ošetřovatelská péče v gynekologické intenzivní péči
 3. Ošetřovatelská péče v intenzivní péči o novorozence a kojence
 4. Komunitní péče v porodní asistenci.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.