Kód pojišťovny

Pro poskytovatele zdravotních služeb

Lázně a ozdravovny

Smluvní podmínky

V současné době má ČPZP vytvořenu síť poskytovatelů, která je rozložena na celém území ČR. Hlavním rysem této sítě je její dostupnost pro klienty ČPZP. Struktura smluvní sítě poskytovatelů zdravotních služeb je optimalizována a vytvářena kontinuálně. Realizuje smluvní vztahy na základě uskutečněných výběrových řízení.

ČPZP požaduje k uzavření smluvního vztahu od poskytovatelů kopie těchto dokumentů:

 • Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování hrazených služeb (včetně změn) vydaného příslušným správním orgánem (resp. rozhodnutí o „registraci“).
 • Výpis z veřejného rejstříku u fyzických nebo právnických osob, zapsaných ve veřejném rejstříku.
 • Zakládací (zřizovací) listina.
 • Platnou akreditaci, vydanou orgánem oprávněným k jejímu vystavení (pokud byla poskytovateli udělena).
 • Doklad o přidělení IČO (pokud není uvedeno v jiné příloze).
 • Doklad o přidělení IČZ, IČP od VZP.
 • Doklady o vzdělání - osvědčení o odborné způsobilosti dle zákona č. 95/ 2004 Sb. a
 • 96/ 2004 Sb., osvědčení Českého inspektorátu lázní.
 • Výsledek výběrového řízení (dle Zákona č. 48/1997 Sb.).
 • Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.
 • Doklad o vedení bankovního účtu.
 • Jmenný seznam zaměstnanců, velikosti úvazků.
 • Jmenný seznam nositelů výkonů.
 • Datum zahájení činnosti.
 • Doklad o přírodním léčivém zdroji.

Pravidla pro léčebně rehabilitační péči při hospitalizaci v OLÚ s OD 00022

 1. Úhrada odůvodněné hospitalizace je možná jen po předchozím potvrzení revizním lékařem pobočky ČPZP místně příslušné žadateli na základě předložení řádně a úplně vyplněného formuláře (dále jen návrh) a zdůvodnění.
 2. Návrh vystavuje buď lékař registrujícího poskytovatele zpravidla na základě doporučení ambulantního lékaře specialisty (obvykle odbornosti NEU, ORT, RHB) nebo ošetřující lékař při hospitalizaci.
 3. Pacienti pro tento typ péče musí být schopni fyzicky i mentálně aktivní spolupráce při poskytování léčebně rehabilitační péče a tak umožnit realizaci efektivní rehabilitace.
 4. Pacienti jsou pro tento typ péče přijímáni zpravidla jako překlad z lůžkových oddělení nemocnic s cílem pokračovat v restituci, substituci či kompenzaci poruchy či ztráty funkce ve stádiu stabilizace choroby převážně s těmito diagnózami:
  1. stavy po CMP po odeznění akutního stádia nemoci,
  2. stavy po traumatech (polytraumatech), chirurgických výkonech a stavy spojené s dlouhodobou imobilizací,
  3. paretické až plegické poruchy hybnosti nejrůznějších etiologií,
  4. stavy po odléčení akutního stavu po aloplastikách kloubů (TEP), osteosyntézách (především pro zlomeninu krčku femuru či pro pertrochanterickou zlomeninu) popř. jiných ortopedických operacích velkých kloubů, stavy po amputacích končetin k následné rehabilitaci,
  5. stavy po spondylochirurgických výkonech.
 5. Úhrada hospitalizace pacientů, kteří budou indikováni z vlastního sociálního prostředí, je možná jen v případech, kdy půjde o návrh na léčebně rehabilitační péči vystavený lékařem registrujícího poskytovatele, zpravidla s přiloženým zdůvodněním nutnosti realizace pobytu v OLÚ ze strany specialisty, obvykle odbornosti RHB, NEU nebo ORT. Přitom z návrhu a z dokumentace při přijetí na lůžko musí být zřejmé, jak probíhala dosavadní neúčinná ambulantní léčba (podrobný popis dosavadního léčebného postupu včetně farmakoterapie, průběhu rehabilitace, resp. popis jiných použitých léčebných postupů), a že je nezbytné další péči poskytnout ústavní formou, popř., že by její další poskytování formou péče ambulantní v daném případě nebylo účelné či možné.
 6. Po obdržení návrhu potvrzeného revizním lékařem informuje OLÚ klienta o termínu nástupu dle zvyklostí pracoviště (např. dopisem nebo v případě překladu prostřednictvím navrhujícího lékaře).
 7. Postup při přehlášení pojištěnce k jiné pojišťovně v době po podání návrhu pojišťovně:

  OLÚ uvede v pokynech pro pojištěnce, že pokud před nástupem nebo v průběhu léčení změní svůj pojistný vztah a stane se pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny, je jeho povinností oznámit tuto skutečnost OLÚ. OLÚ pak návrh odešle spolu s odůvodněním a žádostí k potvrzení nové pojišťovně, a to i v případě že pacient změnu nenahlásí a OLÚ před nástupem na léčení zjistí, že se pojištěnec přihlásil k nové pojišťovně. Pokud nová pojišťovna původní návrh potvrdí, zašle ho zpět OLÚ, v opačném případě informuje OLÚ i pojištěnce o zamítnutí návrhu.

Poznámka:

 1. Pracoviště není primárně určeno pro hospitalizaci pacientů s apalickým syndromem ve stádiích neumožňujících efektivní rehabilitaci, ani pro pobyty pacientů s chronickými degenerativními onemocněními kloubů či zad (mimo dekompenzovaný stav), resp. pro pobyty pacientů s postižením hybnosti nevyžadujícím nebo neumožňujícím kvalifikovanou fyzioterapii a rehabilitaci.
 2. Od data vystavení návrhu začíná plynout časové rozmezí 6 měsíců platnosti návrhu, v průběhu kterého dojde k odléčení pacienta, poté návrh pozbývá platnosti. Další postup domluví OLÚ s navrhujícím lékařem a revizním lékařem ZP.
 3. Délka hospitalizace musí odpovídat vývoji klinického stavu při intenzivní rehabilitační léčbě nebo cíli, který odpovídá krátkodobému i dlouhodobému rehabilitačnímu plánu pacienta.
 4. Součástí propouštěcí zprávy bude i dlouhodobý rehabilitační plán pacienta.
 5. Doprovod ošetřované osoby je schválen pouze výjimečně v odůvodněných případech.
 6. Oprávněně indikovaná doprava je pojišťovnou hrazena ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadovanou zdravotní službu poskytnout.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.